Izrada normativnih akata po osnovu Zakona o radu


• Pravilnik o radu
• Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova
• Pravilnik o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih tokom rada
• Ugovor o radu (sa probnim radom)
• Aneks ugovora o radu
• Rešenja o pravima zaposlenih
• Rešenja o raskidu ugovora o radu i prestanku radnog odnosa po svim zakonskim osnovama