BOK


Izrada normativnih akata po osnovu Zakona o radu

• Pravilnik o radu
• Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova
• Pravilnik o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih tokom rada
• Ugovor o radu (sa probnim radom)
• Aneks ugovora o radu
• Rešenja o pravima zaposlenih
• Rešenja o raskidu ugovora o radu i prestanku radnog odnosa po svim zakonskim osnovama


 Izrada dokumentacije i upis u Registar privrednih subjekata APR

• Osnivanje preduzeća (izrada osnivačkog akta)
• Sve vrste promena u preduzeću
• Likvidacija preduzeća (brisanje iz Regsitra)


Izrada normativnih akata

• Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama
• Pravilnik o godišnjem popisu
• Pravilnik o kalu, lomu, rasturu, kvaru i otpisu potraživanja
• Pravilnik o troškovima reklame, propagande i reprezentacije


Kontakt

bok_logo.jpg

 

 

 

Adresa: 
Splitska 6/IV
11000 Beograd


Telefoni:
+381 11 304 6931
+381 63 606 833


E-mail: 
[email protected]